Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Fysisk aktivitet har begrenset effekt på hjernens hvite substans

Eldre mennesker kan i noen grad forbedre mikrostrukturen og funksjonaliteten av hjernens hvite substans med fysisk trening - men effekten er liten og forbigående.

Dette viser en femårig studie som i sommer ble publisert av forskere fra Trondheim i Frontiers in Aging Neuroscience. I studien inngikk 105 personer i alderen 70-77 år, som ble randomisert til tre grupper der alle fikk foretatt 3T MRI-scanninger ved baseline samt etter ett, tre og fem år. HIIT-gruppen utførte to ganger i uken høyintensitets intervaltrening med fire intervaller på fire minutters varighet ved 90 prosent av maksimal hjertefrekvens. MICT-gruppen trente to ganger ukentlig i 50 minutter ved 70 prosent av maksimal hjertefrekvens, mens kontrollgruppen fulgte de nasjonale retningslinjene med minst 30 minutters fysisk aktivitet på de fleste av ukens dager.

Diffusion tensor imaging (DTI), som visualiserer de fremtredende nervebanene i den hvite substansen, viste ingen forskjeller mellom gruppene - på samme måte som det over tid heller ikke var noen forskjell innenfor gruppene. Siden det ikke var noen forskjeller mellom gruppene, ble alle slått sammen i de følgende analysene av fraksjonal anisotropi (FA) og mean diffusivity (MD), som beskriver den strukturelle organisasjonen og integriteten i den hvite substansen.

Her viste resultatene at oksygenopptaket (CRF) var positivt korrelert med FA og negativt korrelert med MD ved baseline og år 1 (p ≤ 0,05), men ikke ved år 3 og år 5. Ved baseline var FA og MD korrelert med CRF i henholdsvis 7,015 voxels og 13,128 voxels. Det var en overlapping på 2,867 voxels, som primært ble lokalisert til den bakerste delen av hjernebarken samt projeksjoner mot frontal- og isselappene. I år 1 var den felles overlappingen mellom voxels korrelert til CRF og henholdsvis FA og MD redusert til 614 voxels i hjernebarken.

Forskerne konkluderer med at fysisk aktivitet kun i begrenset omfang påvirker den mikrostrukturelle organisasjonen av den hvite substansen - og understreker at alle de observerte korrelasjonene var små (r = 0,19-0,30).