Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Selv ren CBD gir bivirkninger hos barn

Ren CBD kan dempe epileptiske anfall hos barn med Dravet syndrom - men kan også resultere i nedsatt appetitt og en negativ påvirkning av den fysiske utviklingen. Medisinsk cannabis - som både inneholder CBD og THC - kan hos barn være forbundet med mentale bivirkninger.

Dette går frem av en anmeldelse som nylig ble offentliggjort i Nature Neurology, der israelske og belgiske forskere har forsøkt å samle og analysere den eksisterende viten om effektivitet og sikkerhet ved bruk av medisinske cannabinoider til barn.

Forskerne forklarer at bakgrunnen for studien er cannabinoid-relaterte bivirkninger hos voksne. Disse funn ble i tidligere studier assosiert med fysiologiske reaksjoner som hypertermi, rabdomyolyse, økt appetitt og hypoglykemi. I tillegg har rekreativ bruk av cannabis tidligere vært forbundet med kognitive og adferdsmessige konsekvenser som induksjon av psykose og schizofreni, depresjoner, samt kognitiv forverring hos unge.

Cannabis kan påvirke utviklingen

I forbindelse med ikke tilsiktet inntak av cannabis hos barn blir det rapportert om symptomer som takykardi og mydriasis i tillegg til neurologiske abnormiteter som sløvhet, ataksi og langvarig koma. Evidens tyder dessuten på at in-utero eksponering for cannabis kan medføre konsekvenser for den neurologiske utviklingen - som for eksempel autisme. Marihuana påvist i morsmelka blir assosiert med mulig nedsatt motorisk utvikling hos spebarn.

Gjennomgangen omfatter alle tidligere undersøkelser som - frem til 11. mai 2020 - har evaluert effektiviteten og sikkerheten rundt medisinske cannabionoider benyttet for barn. Det er som regel snakk om barn som har fått cannabionoider mot for eksempel epilepsi, behandlingsresistent epilepsi eller kvalme og smerte i forbindelse med kjemoterapeutiske behandlinger. Forskerne inkluderte åtte av disse studiene, som alle er randomiserte, kontrollerte forsøk i en metaanalyse, der det konkluderes med at en rekke bivirkninger må tas med i vurderingen – når det i konklusjonen pekes på en rekke bivirkninger som må tas med i betraktningen under vurdering av behandling med medisk cannabis til barn.  

»Helsepersonell bør følge med på appetitt og fysisk utvikling hos barn som har mottatt CBD. I tillegg blir medisinsk cannabis - med CBD og THC - sannsynligvis assosiert med uønskede mentale bivirkninger. Disse virkningene bør derfor tas med i betraktningen - før og under behandlingen - og bør dessuten gjøres til gjenstand for langsiktige undersøkelser. En kvalitativ analyse peker i retning av at medisinske cannabinoider kan være forbundet med mentale bivirkninger av negativ karakter, slik at CBD kan assosieres med kliniske forbedringer av Dravets syndrom - men cannabidiol er også forbundet med nedsatt appetitt. Hva de utilsiktede mentale bivirkningene som det ble rapportert om angår, så bør det her gjennomføres ytterligere forskning med tanke på bedre forståelse av disse behandlingseffektene,« skriver forskerne.