– først med nyheter om medisin

Kvinner med epilepsi i fertil alder trenger folsyre

Folsyre reduserer risikoen for prematur fødsel for kvinner med epilepsi som bruker anfallsforebyggende legemidler, (ASM), viser en ny studie.

I studien ønsket forskerne å undersøke hvorvidt bruk av folsyre hos gravide som brukte anfallsforebyggende legemidler mot epilepsi var relatert til disse svangerskapskomplikasjonene. Bakgrunnen var at folsyretilskudd i noen studier av kvinner uten epilepsi reduserte slik risiko. Blant kvinnene som fikk anfallsforebyggende legemidler var risikoen for prematur fødsel høyere hos dem som ikke brukte periskonsepsjonell folsyre sammenlignet med dem som gjorde det.

- Vi fant at hos kvinner med epilepsi som brukte anfallsforebyggende legemidler så hadde de som ikke brukte folsyretilskudd tre ganger så høye odds for tidlig fødsel sammenlignet med dem som tok folsyretilskudd. Resultatene indikerte også en beskyttende effekt mot for tidlig fødsel for kvinner som fortsatte å bruke folsyre gjennom hele svangerskapet, sier nevrolog og forsker Marte-Helene Bjørk som er tilknyttet nevroklinikken ved Haukeland universitetssykehus og Klinisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Studien inkluderte 100.105 svangerskap, 99.431 uten at mor hadde epilepsi, 316 med epilepsi og anfallsforebyggende eksponering i svangerskapet og 358 mødre med ubehandlet epilepsi.

Risikoforebyggende tiltak er viktig

Det var kun hos kvinner som brukte ASM at de fant denne risikoen. Folsyre påvirket heller ikke risiko for de andre svangerskapskomplikasjonene.

- Det er kun kvinner med epilepsi som bruker anfallsforebyggende legemidler som er anbefalt å bruke høy dose folsyre. Kvinner med epilepsi som ikke bruker disse legemidlene kan ta samme dose folsyre som alle andre, altså 0,4 mg før og de første 12 ukene av graviditeten, sier Marte-Helen Bjørk.

Ikke bare for tidlig fødsel, men også svangerskapskomplikasjoner som intrauterin vekstretardasjon og svangerskapsforgiftning er på lista over risikofaktorer som gravide kvinner med epilepsi er særlig utsatt for. Derfor viser funnet fra studien at kvinner med epilepsi i fertil alder bør bruke folsyretilskudd regelmessig.

- Kvinner med epilepsi har økt risiko for slike komplikasjoner, og derfor er Risikoforebyggende tiltak viktig, sier Marte-Helene Bjørk.

Omdiskutert praksis

Folsyretilskudd er viktig både for gravide kvinner med og uten epilepsi.

- En liten dose folsyre reduserer risikoen for alvorlige medfødte misdannelser som ryggmargsbrokk og hjertemisdannelser. Dette er misdannelser som vi ser hyppigere hos barn som har vært utsatt for anfallsforebyggende legemidler i svangerskapet. Vi vet også at disse legemidlene kan redusere konsentrasjonen av folat i blodet, forteller Bjørk.

Kvinner som bruker slike legemidler blir derfor anbefalt å bruke svært høye doser folsyre (1-5 mg), før og i de første 12 ukene av svangerskapet, mens de seinere i svangerskapet bør ta 0,4 mg.

- Denne praksisen er omdiskutert. Så langt har ingen kunnet vise at høydose folsyre reduserer risiko for medfødte misdannelser forårsaket av ASM, men flere studier har vist reduksjon i risiko for nevroutviklingsforstyrrelser som autistiske trekk, forsinket språk og høyere IQ. Av den grunn anbefaler blant annet International League against epilepsy at kvinner som bruker anfallsforebyggende også bruker en liten dose folsyre, sier forskeren.

Folsyretilskudd øker konsentrasjonen av folat i blodet. Cellene trenger folat for å kunne dele seg, og derfor er behovet særlig stort under graviditeten da celledelingen skjer i høyt tempo hos fosteret.

Mangler kunnskap om dose

I svangerskapsoppfølgingen bør vi være spesielt oppmerksomme på at kvinner med  epilepsi tar folsyre.

- Funnene våre støtter at folsyre er særlig viktig for kvinner som bruker anfallsforebyggende legemidler. De støtter også at tilskuddet bør brukes gjennom hele svangerskapet, men studien kunne ikke si noe om hvilken dose som bør brukes. Antakelig er det å bruke et slikt tilskudd vel så viktig som nøyaktig hvilken dose som benyttes, sier Bjørk, og fortsetter:

- Vi mener at rutinene i svangerskapsoppfølgingen av kvinner med ASM i Norge må endres i tråd med internasjonale anbefalinger om bruk av en liten dose folsyre fast til alle i fruktbar alder. På den måten sikrer vi at folatnivåene er tilstrekkelige dersom kvinner blir uventet gravide før de får startet på folsyre. Folsyremangel er vanlig i Norge, da vi ikke tilsetter folsyre i kosten slik det blir gjort i mange andre land.

Legemidler kan påvirke folatnivåene

For kvinner med epilepsi utgjør mangel på folat en stor risiko.

- Risiko for folatmangel er nok enda høyere hos kvinner med epilepsi på grunn av effekten legemidlene kan ha på folatnivåene, sier Bjørk.

Hun understreker at det først og fremst handler om hvilken type legemidler som brukes pluss at kvinnen har god anfallskontroll.  Valproat (Orfiril) og topiramat (Topimax) er de legemidlene som er forbundet med høyest risiko for fosterskader. Orfiril bør ikke brukes av kvinner i fruktbar alder eller av gravide med mindre andre anfallsforebyggende medisiner ikke har effekt eller ikke kan brukes. Epileptiske anfall under svangerskapet kan være farlig både for mor og barn, og kvinner som bruker disse legemidlene bør ikke slutte uten å avtale det med legen.

- Svangerskapsoppfølging med jevnlig justering av legemiddeldosen under og etter svangerskap, god informasjon, oppfølging av psykisk helse og vekt pluss godt samarbeid mellom nevrolog, fødselslege og kommunal helsetjeneste er viktig for å trygge svangerskap for kvinner med epilepsi, sier Bjørk, og avslutter:

Men de aller fleste har ukompliserte svangerskap og føder friske barn.  

Studien er gjort som ledd i SCAN AED-samarbeidet, som er et forskningskonsortium bestående av nevrologer som særlig interesserer seg for svangerskapsoppfølgingen av kvinner med epilepsi. Der er også erfarne statistikere og epidemiologer fra hele Norden med. Denne studien skal nå følges opp gjennom en større Nordisk studie.