– først med nyheter om medisin

Apati forbindes med progrediert Huntingtons sykdom

Forekomst av apati hos pasienter med Huntingtons sykdom henger sammen med sykdommens progresjon - og kan være forbundet med annen neuropsykiatrisk sykdom og omfanget av kognitive svekkelser. 

Det viser ny studie publisert i tidsskriftet Cogntive and Behavioral Neurology

Apati i form av for eksempel nedsatt initiativ, interesse, lyst og viljebestemt handling er utbredt blant pasienter med Huntingtons sykdom. Apatien kan medføre markante funksjonstap for pasienten - og store omsorgsproblemer for de pårørende. Men denne tilstanden er ikke mye omtalt i faglitteraturen - og derfor har forskere ved «Nationalt Videnscenter for Demens» i København foretatt en studie blant 82 personer i forskjellige stadier av Huntingtons sykdom (40 premanifeste, 42 motorisk manifeste bærere) og 32 kontrollpersoner for å beskrive undertyper av apati hos pasienter med Huntingtons. 

Forekomst og vanskelighetsgrad av apatien er i studien vurdert ved hjelp av de to rating-skalaene «Short Problem Behaviors Assessment» for Huntington’s Disease og «Lille Apathy Rating Scale» (LARS). Deltakernes kognitive funksjonsnivå ble vurdert ved hjelp av korte kognitive tester - som «Mini-Mental State Examination» (MMSE) og «Montreal Cognitive Assessment» (MoCA). 

Motoriske symptomer

Til vurdering av deltakernes neuropsykiatriske symptomer ble «Symptom Check List 90–Revised» og «Hamilton Depression Scale-17» brukt - og i studien scoret pasientene med manifeste, motoriske symptomer på «Lille Apathy Rating Scale» vesentlig høyere enn kontrollpersonene - og også på en delskala som måler intellektuell nysgjerrighet og initiativ.

Apati var til stede hos 23 av de 82 pasientene med mutasjon i genet for Huntingtons sykdom, herav hos syv av de premanifeste genmutasjonsbærerne.

Sammenlignet med kontrollpersonene hadde pasienter med apati en signifikant høyere motorisk score en signifikant høyere forekomst av neuropsykiatriske symptomer - og en signifikant lavere score på MMSE og MoCA, skriver forskerne. 

De konkluderer på denne bakgrunnen med at apati er utbredt blant mennesker med Huntingtons sykdom og at apatien har et spesifikt uttrykk med symptomer som nedsatt initiativ, frivillige handlinger og interesser som kan være relatert til den underliggende neuropatologien - og at tilstanden er relatert til sykdomsprogresjonen, neuropsykiatriske symptomer og kognitive svekkelser.