– først med nyheter om medisin

Atogepant kan forebygge og lindre migreneanfall

Erling TronvikI tillegg til å ha forebyggende effekt, vil medikamentet hjelpe mot migreneanfall. Dette vil derfor være et viktig tilskudd til moderne migrenebehandling, sier Erling Tronvik, overlege ved St. Olavs hospital.

I fase III-studien Advance opplevde deltagerne en betydelig reduksjon av antall migreneanfall i forbindelse med behandling med det nye preparatet atogepant. Studien er nylig publisert i New England Journal of Medicine, og viser at medikamentet atogepant halverte pasientenes migreneanfall.

– Studien, som inkluderte 873 pasienter med episodisk migrene, viste at 1 tablett med atogepant (10, 30 eller 60 mg) daglig over 12 uker halverte antall migrenedager sammenlignet med utgangspunktet. Av de som fikk placebo ble antall migrenedager redusert med en tredjedel, sier Karl Bjørnar Alstadhaug, spesialist i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø, og professor ved Universitetet i Tromsø.

Forebyggende behandling av periodisk migrene blir generelt sett på som vellykket hvis hyppigheten eller styrken av migrenen kan halveres uten at det forekommer uakseptable bivirkninger. Advance er en randomisert dobbeltblindet studie som er designet til å evaluere effekten, sikkerheten og toleransen av oral atogepant til forebyggende behandling av migrene hos pasienter med fire til 14 migrenedager i måneden.

Betydelige forbedringer

I Advance-studien har tre grupper i fått tre forskjellige doseringer av medisinen atogepant og de har fått betydelig reduksjon av deres månedlige dager med migrene, sammenlignet med de som fikk placebo. Deltagerne i studien ble delt inn i grupper som fikk enten 10 mg, 30 mg og 60 mg atogepant eller placebo én gang om dagen. Studien viste at de som fikk 30 og 60 mg oppnådde betydelige forbedringer, både når det gjaldt reduksjonen av medisinbruk og hvordan funksjonen deres var, sammenlignet med de som fikk placebo.

– Migrene er en uhyre kompleks anfallslidelse som rammer svært mange, spesielt kvinner i fertil alder. En rekke medikamenter har i studier vist å kunne halvere antall migrenedager hos mer enn halvparten, men ingen av de per orale medikamentene som er godkjent som migreneprofylakse er designet for det formålet, og mange av dem er beheftet med bivirkninger som begrenser bruken. Atogepant-studien gir således håp om en ny tablettbehandling som kan lette migrenebyrden for et betydelig antall mennesker, sier Alstadhaug.

Et viktig tilskudd

– Resultatene fra denne studien viser at over halvparten av pasientene med episodisk migrene som fikk atogepant, fikk halvert sin migrene over en tremåneders periode. Dette blir den første CGRP-hemmeren i tablettform med dokumentert forebyggende effekt, selv om det finnes et par andre medikamenter som har godkjenning for bruk som anfallsbehandling i USA, sier Erling Tronvik, overlege ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs hospital, og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Atogepant er for tiden under gjennomgang av amerikanske helsemyndigheter. Hvis medikamentet blir godkjent, vil det være det første og eneste orale preparatet som er spesielt utviklet til forebyggende behandling av episodisk migrene.

Han forteller at det også ventes resultater fra en atogepant-studie på pasienter med kronisk migrene i løpet av 2022.

– Hvis man ser på det vi vet om denne gruppen nye medisiner, så er det holdepunkter for at disse tablettene både kan ha en anfallskuperende effekt, en forebyggende effekt samt er uten kjent risiko for utvikling av medikamentoverforbrukshodepine. Dette vil derfor være et viktig tilskudd til moderne migrenebehandling, understreker han.

Lette bivirkninger

Ifølge studien ble alle de tre dosene tålt godt av pasientene. De vanligste bivirkninger det ble rapportert om var forstoppelse (6,9-7,7 prosent på tvers av alle doser versus 0,5 prosent for placebo), kvalme (4,4-6,1 prosent på tvers av alle doser mot 1,8 prosent for placebo) og infeksjon i øvre luftveier (3,9-5,7 prosent på tvers av alle doser mot4,5 prosent for placebo). De fleste tilfellene av forstoppelse, kvalme og øvre luftveisinfeksjon var lette eller moderate i vanskelighetsgrad og førte ikke til seponering.

– Konstipasjon og kvalme var de vanligste bivirkningene av atogepant i studien. Fem pasienter hadde forhøyede levertall, men det hadde også fire i placebogruppen. Hvorvidt langtidsstudier og virkelighetsdata (real-world data) vil kunne bekrefte effekten og sikkerheten av atogepant gjenstår å se, men dataene er altså lovende, sier Alstadhaug ved Nordlandssykehuset.

Et løft for pasientene

Han forteller at det allerede på begynnelsen av 90-tallet ble påvist at et sterkt blodkarutvidende molekyl, calsitonin-genrelatert peptid (CGRP) var forhøyet i blod under kraftige migreneanfall. Dette ble opptakten til utvikling av en ny type oral migrenemedisin, CGRP-blokkere (gepanter). De første preparatene som ble testet på begynnelsen av 2000-tallet viste seg å være beheftet med leverpatologi, men den nye generasjonen gepanter har så langt ikke vist å ha dette problemet.

– Injeksjonsterapi med botulinumtoksin og CGRP-hemmende antistoffer har vært et løft innen behandlingen av kronisk migrene, men slik behandling skjer i regi av spesialisthelsetjenesten og dette kombinert med en streng refusjonsordning gjør at mange ikke tilbys dette. En ny og mer spesifikk tablettbehandling for pasienter med episodisk migrene vil ikke bare kunne være et løft for den enkelte pasient, men det vil også kunne bidra til å løfte frem migrene som en alvorlig sykdomstilstand, både sosialt og innen det medisinske hierarki, sier Alstadhaug.