– først med nyheter om medisin

Aimovig virker også mot migrene med aura

Aimovig (erenumab) er en sikker behandling som gir migrenepasienter med og uten aura færre månedlige migrenedager og et lavere månedlig forbruk av spesifikke medikamenter mot migrene, viser ny post hoc analyse.

Aimovig gir færre migrenedager og reduserer bruken av forebyggende medisin både hos migrenepasienter med aura og uten aura i forhold til pasienter i placebobehandling. Dette fremgår av en ny sekundær analyse av data fra fire randomiserte kliniske studier, som nylig ble offentliggjort i JAMA Neurology

Den underliggende årsaken til migrene-aura anses for at være kortikal spredning av depresjonslignende aktivitet - og derfor har det vært uklart om monoklonale antistoffer, som antas å være begrenset til hjernens periferi, er like effektive ved migrene med aura som ved migrene uten. Som bakgrunn for analysen angir forskerne dessuten at det i lyset av sammenhengen mellom hjertekarsykdom og migrene med aura er viktig å få gode sikkerhetsdata for behandling av denne gruppen pasienter. 

Tidligere studier har indikert at migrenepasienter med aura kunne ha en annen respons på behandling med Aimovig enn pasienter uten aura, og siden man dessuten har sett eksempler på at CGRP-basert behandling kan utløse migrene-anfall hos pasienter med aura-historikk, har det - ifølge forskerne bag analysen - vært uklart om Aimovig ville ha effekt i denne pasient-gruppen.

Reduksjon av migrenedager

I de fire studiene - som den nye analysen er basert på - ses imidlertid en reduksjon av migrenedager og behov for forebyggende behandling i begge grupper – så vel under den dobbelt-blinde behandlingsfasen som gjennom forlengelsesfasene - samt at den største reduksjonen i migrenesymptomer ses hos pasienter som har fått aktiv behandling gjennom hele studien.

På bakgrunn av analysen konkluderer forskerne med at Aimovig også kan ha effekt hos pasienter med aura-historikk, og at det ikke er forskjell på behandlingens sikkerhets-profil hos pasienter med og uten aura.  

Aimovig er godkjent i Europa siden juni 2018. I Danmark ble behandlingen i april 2019 anbefalt som standardbehandling til migrenepasienter som har hodepine minst 15 dager månedlig, derav minst åtte med migrene – og som tidligere har opplevd behandlingssvikt med to andre behandlinger, nemlig et blodtryksenkende preparat og et middel mod epilepsi.

Aimovig har i den første langtidsstudien vist konsekvent og vedvarende effekt og sikkerhet ved behandlingen av pasienter med periodisk migrene. Disse resultatene ble presentert på EAN Virtual 2021. 

Studien er en open label-oppfølgingsstudie, der man har undersøkt effekt og sikkerhet over en femårsperiode, hvor deltagerne etter en 12-ukers placebokontrollert dobbeltblendet behandlingsperiode fortsatte med å motta erenumab 70 mg hver fjerde uke i to år. I alt 383 pasienter ble innrullert i oppfølgingsstudien, og etter to år ble dosen økt til 140 mg hver fjerde uke. 214 pasienter gjennomførte den femårige perioden og 138 pasienter hadde effektdata i uke 268, som dannet grunnlaget for denne analyse.

I gjennomsnitt reduserte deltakerne antallet migrene-dager med ti i året fra en gjennomsnittlig baseline på 59 årlige dager med migrene. Det ble ikke sett nye bivirkninger og sikkerheten var den samme for pasienter som ble økt til 140 mg. som for pasienter som fikk 70 mg.

Resultatene ble publisert i april 2021 av tidsskriftet Neurology.