– først med nyheter om medisin

Cannabisolje reduserer smerter, spasmer og søvnforstyrrelser hos MS-pasienter

En undersøkelse fra Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet viser at medisinske cannabisoljer i lave doser er sikre og effektive mot MS-relaterte symptomer. Skleroseforeningen beklager at mange sklerosepasienter likevel ikke har adgang til medisinsk cannabis.

Medisinske cannabisoljer kan trygt brukes når konvensjonell terapi er utilstrekkelig - særlig ved relativt lave doser og med langsom titrering - som et alternativ til behandling av kronisk smerte, spastisitet og ødelagt søvn hos pasienter med multippel sklerose, fastslår den nye danske undersøkelsen offentliggjort i  fagtidsskriftet Multiple Sclerosis.

Førsteforfatter Stefan Gustavsen, lege og doktorgradsstudent ved Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet, forklarer:  

 -Vi ønsket å undersøke om det valgte doseringsskjemaet var trygt, lett anvendelig og av verdi for pasientene. Vi så at mange av pasientene følte effekt ved lav dose sammenliknet med andre studier. Det indikerer at pasientene selv ved lav dosering får positive effekter og kun milde bivirkninger av den medisinske cannabisen.  Det er jo for eksempel viktig å unngå svimmelhet, dersom man har problemer med å gå. Vi fant heller ingen kognitive forringelser - noe som også er vesentlig - ikke minst for sklerosepasienter som på forhånd kan være plaget av kognitive vanskeligheter på grunn av sykdommen, forklarer Gustavsen om bakgrunnen for undersøkelsen som innbefatter i alt 28 pasienter med MS fra Rigshospitalets sklerosesenter. To pasienter forlot imidlertid studien blant annet på grunn av korona.  

26 pasienter behandlet

Ifølge den prospektive observasjonsundersøkelsen ble dermed 26 av pasientene behandlet med medisinske cannabisoljer (THC-rike, CBD-rike og kombinerte THC + CBD produkter). Disse ble fulgt i løpet av en titreringsperiode på fire uker. Pasientene ble evaluert ved behandlingsstart (besøk 1) og etter fire ukers behandling (besøk 2). Ved hvert besøk gjennomgikk pasientene en nevrologisk undersøkelse i form av blant annet en Expanded Disability Status Scale - EDSS, en Timed 25-Foot Walk Test (T25FWT) samt rutinemessige blodprøver, kontroll av cannabinoider i plasma, en test av fingerferdighet og kognitive prestasjoner. Bivirkninger og tolerabilitet ble rapportert ved besøk 2. Den potensielle effektiviteten av ​​den medisinske cannabisen overfor smerter, spastisitet og søvnforstyrrelser ble hver dag i løpet av behandlingsperioden målt med den numeriske vurderingsskalaen (NRS-11).

Stefan Gustavsen utdyper videre: 

- Pasientene ble fulgt i minimum fire uker etter oppstart med medisinsk cannabis. Etter de fire ukene ble det vurdert om behandlingen var trygg og hadde effekt, og om pasientene i ettertid ville fortsette behandlingen. Om de selv ønsket det, og hvis dette ble funnet forsvarlig av legen, ville den fremtidige behandlingen med medisinsk cannabis bli fulgt opp under pasientenes vanlige besøk på poliklinikken. 23 av 26 fortsatte behandlingen, sier Gustavsen og tilføyer at pasientene selv administrerte doseringen med moderat doseringsøkning innenfor fastlagte maksimumsdoser.

Pasientenes gjennomsnittlige doser av THC og CBD var på henholdsvis 4,0 og 7,0 mg, og ble primært administrert som en daglig kveldsdose. Ifølge undersøkelsen falt pasientenes smerter fra en median NRS-score på 7 til 4, (p = 0,01), spastisiteten falt fra en median NRS-score på 6 til 2,5 (p = 0,01) og søvnforstyrrelsene falt fra en median NRS-score på 7 til 3 (p <0,001) uten at det ble observert forringelser i pasientenes fysiske og kognitive ferdigheter.  

Trygt og veltolerert

Undersøkelsen konkluderer med at:

- Behandling med medisinske cannabisoljer var trygt og veltolerert og resulterte i en reduksjon av smerteintensitet, spastisitet og søvnforstyrrelser hos MS-pasientene. Dette antyder at medisinske cannabisoljer trygt kan brukes, særlig med relativt lave doser og med langsom titrering som et alternativ til behandling av MS-relaterte symptomer, når konvensjonell terapi er utilstrekkelig. 

Avdelingssjefen for forskning og utvikling Lasse Skovgaard i den danske skleroseforeningen hilser undersøkelsen velkommen:

- Dette er en riktig god undersøkelse - som kombinerer objektive målinger med tilbakemeldinger fra pasientene. Konklusjonen om at mange har oppnådd mindre smerter, færre spasmer og ikke minst bedre søvn, bekrefter hva vi hører fra mange av pasientene våre. Det å ha en god natts søvn, kan være fullstendig avgjørende for livskvaliteten i dagliglivet. Det er for eksempel av essensiell betydning at sklerosepasienter trener fysisk, noe som kan bli umulig for en pasient som sover konstant dårlig, uttaler han.    

De mest alminnelige bivirkningene under behandlingen med cannabispreparater med 10-25 mg/ml THC var ifølge undersøkelsen tørr munn, døsighet, svimmelhet og kvalme av mild til moderat grad. To pasienter opplevede imidlertid uttalte symptomer i form av døsighet og voldsomme drømmer. Videre ble det rapportert tre alvorlige bivirkninger som forøvrig ikke kunne forbindes med behandlingen.

Undersøkelsens gunstige balanse mellom positive effekter og milde bivirkninger perspektiverer mange MS-pasienters avslag på å prøve medisinsk cannabis til tross for at den danske forsøksordningen fra 1. januar 2018 nettopp fastslår at blant andre MS-pasienter skal kunne få ordinert medisinsk cannabis mot smerter og spastisitet - fremfor at de selvmedisinerer med ulovlige cannabisprodukter.  

- På den måten understreker rapporten jo også det helt urimelige i at mange sklerosepasienter – selv etter tre år med denne forsøksordningen - fortsatt ikke får adgang til å prøve om det kanskje ville kunne hjelpe også dem til en bedre livskvalitet. Vi vet jo godt at det ikke er alle som har utbytte av medisinsk cannabis, men noen har glede av det, flere til og med så stor at de sier de har fått et helt nytt liv. I denne undersøkelsen hadde flesteparten positivt utbytte av den medisinske cannabisen. Fra dette perspektivet er det et stort problem at mange pasienter fortsatt skal presses ut på det grå markedet hvis de vil prøve behandlingen, avslutter Lasse Skovgaard.