– først med nyheter om medisin

Barndomstraumer øker MS-risiko

Karine Eid

Personer som har blitt utsatt for fysisk, emosjonell eller seksuell vold før de fyller 18 år, har en økt risiko for å utvikle Multippel Sklerose i voksen alder.

Det viser den norske forskningen som nylig ble publisert i Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. Her har forskerne sett på hvilke risikofaktorer som øker sjansen for å utvikle den nevrologiske sykdommen.

– Vi har funnet ut at traumatiske hendelser i barndommen var assosiert med senere utvikling av MS. De sterkeste assosiasjonene var for seksuell og emosjonell vold i barndommen. Vi fant også en dose-respons sammenheng, det vil si at jo flere kategorier vold man hadde opplevd, jo høyere risiko for MS, sier Karine Eid, som er stipendiat ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen og førsteforfatter av studien.

1,4 ganger så høy risiko

Informasjonen er hentet fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) fra Folkehelseinstituttet, og er deretter koblet sammen med informasjon fra pasientregisteret og MS-registeret. Til sammen har 77 997 kvinner deltatt i studien, og av disse har 300 senere utviklet MS.

– 24 prosent av 300 kvinner som senere fikk MS hadde opplevd vold og overgrep i barndommen. Dette var sammenliknet med 19 prosent av 77 697 kvinner som ikke utviklet MS, forteller Eid.

Studien viste at de som har opplevd traumatiske opplevelser har 1,4 ganger så høy risiko for å få MS. Det er særlig emosjonell- og seksuell vold som øker risikoen.

Multippel sklerose er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg. Forløpet kan variere betydelig fra person til person. Årsaken til MS er ukjent, men Epstein-Barr virusinfeksjon (mononukleose), vitamin D mangel, lav soleksponering, overvekt og røyking er kjente risikofaktorer.

– Flere av disse risikofaktorene ser ut til å ha kritiske sårbarhetsperioder i barndom og ungdomsårene, opplyser forskeren.

Toksisk stress

Siden studien er en observasjonsstudie, kan den ikke si noe om mulige årsakssammenhenger.

– Men det vi vet er at slike traumer i barndommen gir en type stress som ofte omtales som toksisk stress. Det finnes mye tidligere forskning på biologiske og psykologiske konsekvenser av toksisk stress i barndommen. Toksisk stress kan føre til økt inflammasjonsnivå i voksen alder, dysregulering av HPA-aksen, økt oksidativt stress og forstyrrelse av blod-hjerne-barrieren, opplyser Eid.

Flere av disse sykdomsmekanismene er også sentrale ved MS-sykdom. Livsstilsfaktorer kan også spille inn, det vil si at noen som har opplevd traumatiske hendelser i livet kanskje har annerledes eksponering for blant annet fysisk aktivitet og ernæring enn de som ikke har opplevd slike hendelser. – I studien har vi tatt høyde for overvekt og røyking, som er assosierte risikofaktorer. Da vet vi at assosiasjonen ikke kan forklares av disse risikofaktorene, som nevnt er kjente risikofaktorer for MS. Det er også et poeng at traumatiske hendelser i barndommen er assosiert med en rekke kroniske sykdommer i voksen alder, og særlig autoimmune sykdommer. Det er altså ikke en assosiasjon som er unik for MS alene, forteller hun.

Må repeteres

Målet med forskningen er i første omgang å jobbe med en del av MS-puslespillet.

– Vi ønsker å finne ut hva som bidra til utviklingen av MS og hva som kan være sårbare perioder i sykdomsutviklingen. Studien kan forhåpentlig sette fokus på - og bidra til - videre forskning på kritiske perioder for sykdomsutvikling, andre traumatiske hendelser i barndommen, samt hvilke mekanismer som ligger bak assosiasjonen.

Det finnes foreløpig få studier på dette temaet, og Karine Eid understreker viktigheten av at liknende forskning blir repetert av andre forskermiljøer.

– I tillegg er studien en påminnelse om konsekvensene av ulike typer vold i barndommen. Det er viktig å fokusere på forebygging av traumatiske hendelser i barndommen, både på et overordnet samfunnsnivå og på individnivå.