– først med nyheter om medisin

Mayzent forbedrer kognisjon hos SPMS-pasienter

SPMS-pasienter i behandling med Mayzent (siponomod) viser klar forbedring i kognisjonstesten SDMT sammenliknet med SPMS-pasienter i placebobehandling.

En nylig publisert post hoc-analyse av data fra EXPAND-studien gir fornyet evidens for effekten av behandlingen.

Pasienter med sekundær progressiv multippel sklerose har signifikant lavere risiko for å miste ferdigheter i en SDMT-test og signifikant bedre sjanse for å forbedre resultatene sine enn pasienter som får placebo. når de behandles med siponimod Det viser en eksplorativ analyse av data fra EXPAND-studien foretatt av en rekke fremstående MS-forskere.

EXPAND var en dobbeltblind, placebokontrollert fase III-studie, hvor 1651 SPMS-pasienter ble randomisert til enten 2 mg siponimod eller placebo. Pasientenes kognitive funksjon ble vurdert med Symbol Digit Modalities Testen (SDMT), Paced Auditori Serial Addition Test (PASAT) og Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT-R) foretatt ved baseline, etter seks måneder og igjen ved studiens avslutning. 

I en artikkel publisert i tidskriftet Neurology fremheves effekten av pasientenes SDMT-score, hvor man etter et års behandling så en signifikant høyere score i SDMT-testen hos pasientene som fikk siponimod (forskjell 1.08 [95 pst. konfidensintervall 0.23-1.94]; p = 0.0132), og at forskjellen økte ytterligere over det påfølgende året (18 md.: 1.23 [0.25-2.21]; p = 0-0135) (24 md.: 2.3 [1.11-3.5]; p = 0.0002). Siponimod-gruppen hadde dessuten en signifikant lavere risiko for å falle fire poeng i SDMT-scoren (HR 0.79 [0.65–0.96]; p = 0.0157), mens sjansen for å forbedre scoren med fire poeng var høyere (HR 1.28 [1.05–1.55]; p = 0.0131). I PASAT og BVMT-R viser analysen ingen signifikant forskjell mellom siponimod og placebo-gruppen.